close_img

מדיניות שימוש ופרטיות

פורסם 20.06.23, 14:43 | עודכן 05.07.23, 10:58

תקנון תנאים כלליים – אתר ערוץ כנסת

מדיניות הגנה על הפרטיות "ערוץ הכנסת"

גולש יקר,

אנו רוצים להודות לך על שבחרת להתעניין בתכני אתר ערוץ הכנסת (להלן: "השירות"). יש לקרוא את מדיניות ההגנה על הפרטיות בעיון לפני השימוש בשירות.

1. מדיניות הגנה על הפרטיות.

1.1. פרטיותך חשובה לנו. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות. בשימוש בשירות אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

1.2. אנו נהיה רשאים לאסוף, לאחסן, לשמור במאגר מידע ממוחשב, בארץ או בחו"ל, ולעבד את המידע הבא:

1.2.1. מידע שתמסור לנו בעת ההרשמה לשירות או בכל פנייה אחרת שלך אלינו או שלנו אליך המזהה אודותיך באופן אישי, לדוגמא: שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אמצעי תשלום, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להירשם לשירות ולקבלו.

1.2.2. מידע שנאסוף עליך במהלך אספקת השירות, ובכלל זה מידע על השימוש בשירות לרבות אופן השימוש, היקף השימוש, דפוס השימוש, משך השימוש ומטרות השימוש, נתונים מזהים בדבר הציוד שבו נעשה שימוש במסגרת השירות, והתכנים בהם תצפה;

1.2.3. פרטי זיהוי - פרטים אישיים הכוללים שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, תאריך לידה ותאריכים נוספים חשובים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מעמד אישי ומצב משפחתי, מידע שתמסור לשירות הלקוחות, מידע שתמסור במסגרת סקרים, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים וכדומה.

1.2.4. שימושים ברשת – מידע לגבי שימוש באינטרנט (היסטוריית אתרים ויעדי גלישה, נפח, פרוטוקול תקשורת, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום ופרטי המכשירים בהם אתה משתמש (טלוויזיה, מחשב, טלפון נייד וכד'), זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש.

1.2.5. מידע לגבי מיקום – מיקום המכשירים, כתובת מגורים, כתובת למשלוח דברי דואר ומקום עבודה (למשל במקרים בהם הצטרפת כמנוי בעל מאפיינים עסקיים).

1.2.6. מידע אודות מכשירך השונים – דגם, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI ו- IMSI, יישומים מותקנים, משך זמן פעילותם ועוצמת הקליטה.

1.2.7. מידע המתקבל מצדדים שלישיים כגון: ייתכן שנקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים, כמו למשל קבלני משנה, סוקרים, יועצי שיווק, חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

1.3. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אישי לגביך, וכן אינך חייב להסכים להעברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, כמפורט לעיל. אולם, מבלי שתסכים למסירת המידע, לעיבודו ולהעברתו לצדדים שלישיים באופן המפורט, לא נוכל לספק את השירות בכלל ו/או באופן מלא ו/או מיטבי. אם הצטרפת לשירות ואתה מבקש לשנות את דעתך לגבי המשך איסוף המידע ועיבודו במסגרת השירות, אנו נראה בבקשה כבקשה לניתוק השירות.

 

1.4. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי תנאים אלה ומדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות ו/או על פי הוראות הדין, לעיתים על ידי צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו בארץ או בחו"ל, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

1.4.1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש בשירות;

1.4.2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת השירות;

1.4.3. הצעה ואספקת שירותים המותאמים לכם אישית;

1.4.4. מטרות חיוב, הפקת חשבונות וגבייה בעד השירות;

1.4.5. טיפול בתלונות;

1.4.6. מטרות אבטחה;

1.4.7. קשרי לקוחות ושימור לקוחות, שיווק, ודיוור ישיר;

1.4.8. איתור גורמים עוינים, שימושים אסורים בשירות ובאפליקציה, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש בשירות או כל דין אחר.

1.4.9. או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

1.4.10. כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות.

1.5. מסירת פרטים לצד שלישי

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות לשירות, אנו רשאים למסור או לגלות את פרטיך או מידע אחר שהגיע לידינו בקשר עם השירות, לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל, במקרים הבאים -

1.5.1. לשם גביית תשלומים המגיעים מכם עבור השירות, כאשר המידע המועבר נחוץ לשם גביית כספים ועריכת חשבונות;

1.5.2. לאחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת;

1.5.3. לצדדים שלישיים הפועלים עבורנו כקבלנים לשימוש במידע שאותו אנו רשאים עצמנו לבצע;

1.5.4. לפי בקשתכם, לאחר שמסרתם לנו פרטים מזהים, ולמי שהוסמך על ידכם לשם כך;

1.5.5. לשם תיקון תקלות או אספקת שירותים באמצעות צדדים שלישיים;

1.5.6. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות דפוסי השימוש בשירות. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

1.5.7. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

1.5.8. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

1.5.9. אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע בשירות, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

1.5.10. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.

1.5.11. לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה;

1.5.12. במסגרת העברת או הסבת עסקנו (כולם או חלקם) לצד שלישי ולצורך המשך אספקת השירותים על ידו. זאת, בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיכם האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שאנו מתחייבים בהסכם זה.

1.5.12.1. דיוור שיווקי: אנו עשויים לשלוח אליך מידע, הצעות ומבצעים על תכנים, מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך. בהסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות פרטיות (באמצעות סימון "וי" בצ'ק-בוקס ייעודי) זו הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הסלולארי שמסרת לנו. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך במענה לדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על ידי מענה פניה - באמצעות דוא"ל שכתובתו ¬¬¬¬__________, או באמצעות צ'אט עם מוקד השירות באתר _________.

 

שונות:

2. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ולמען הסר ספק יש לראות בהם כמתייחסים לבני או בנות שני המינים.

 

מדיניות שימוש:

משתמש יקר,

אנו רוצים להודות לך על שבחרת להתעניין בתכני אתר ערוץ הכנסת (להלן: "השירות"). יש לקרוא את תנאי שימוש אלה בעיון לפני השימוש בשירות.

תנאי לקבלת השירות הינו רישום לשירות ע"י מי שהינו מעל גיל 18.

מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין ערוץ 10 כנסת ישראל בע"מ ("החברה"), מפעילת השירות ובעלת האפליקציה המשמשת לקבלתו, לבין כל גורם אשר עושה שימוש בשירות ("המשתמש"). אם אינך מסכים לתנאי השימוש אנא המנע מצריכת השירות. הנך מאשר כי אם תשתמש בשירות, ובתכניה הרי שכל שימוש כזה יהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם והסכמת להם.

מסמך זה כולל את תנאי ההתקשרות הכללים לשירות. אין בהם בכדי לבטל כל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, וכל אלו, יחד עם "מדיניות הפרטיות" המפורסמת באתר האינטרנט _______ ועיקרי פרטי התוכנית, יהוו את הסכם ההתקשרות שלך עם החברה.

כתנאי לשימוש בשירות עליך להירשם לשירות ולהסכים לתנאים המפורטים להלן, באמצעות סימון "וי" בצ'ק-בוקס לפיו הנך מסכים לתנאים המפורטים. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור מספר פרטים. עליך למסור פרטים נכונים ומלאים, ומסירתם מהווה הצהרה מצדך על נכונותם.

אתה מתחייב שלא להשתמש בסיסמה או בשם המשתמש של אחר, ולא למסור את הסיסמה ושם המשתמש שלך לכל צד שלישי. חשוב שתשמור על סודיות הפרטים שלך (ושתדווח לנו מיד ברגע שתגלה שאבדו או שמישהו עשה בהם שימוש בלי הסכמתך), שכן אתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם, כולל לתשלום עבור שירותים, גם אם נעשה בלי הסכמתך. אנו ממליצים כי תשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

1. השירות המוצע:

1.1. השירות מאפשר למשתמש שקיבל הרשאה מתאימה מהחברה, לצפות בתכנים אודיו-ויזואליים מגוונים המסופקים על ידינו, בכל דרך שתחליט החברה מעת לעת.

1.2. השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (as is). לכן לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל עניין הקשור לשירות.

1.3. דע כי אספקת השירות מחייבת אותנו לעשות שימוש בעוגיות (cookies). ככל שתבטל את השימוש בעוגיות, לא נוכל לספק לך את השירות.

1.4. אנו נהיה רשאים לשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים המוצעים בו, סוגיהם והיקפם.

1.5. השירות יינתן בישראל בלבד.

1.6. לא נוכל להתחייב כי השירות יתמוך בצפייה בכל תוכן, לרבות בכל מכשירי הקצה, או באיכות צפייה מסוימת, לרבות מקום בו יופיע סמליל HD ו/או כל סמליל אחר המציין איכות צפייה קיימת או עתידית. לידיעתך, ייתכן והתוכן המועבר במסגרת השירות יועבר בשיהוי או באיכות פחותה.

1.7. החברה תעמיד לרשות הלקוחות שירות לקוחות באמצעות צ'אט אינטרנטי ו/או מייל. ניתן לפנות אלינו בכתובת ________.

2. אופן השימוש:

2.1. ניתן לקבל את השירות באמצעות אתר האינטרנט שכתובתו ______ (להלן: "אתר האינטרנט") וכן באמצעות מדיה תומכת אחרת.

2.2. ככל שיהיו מגבלות ותנאים לגבי מכשירי הקצה ומערכות ההפעלה התומכים במדיות אחרות הרי שהחברה רשאית לשנות ולעדכן את ההמגבלות והתנאים מעת לעת.

2.3. אנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בשירות באמצעות מדיה תומכת בכל עת בהתקנת גרסאות מעודכנות של אותה המדיה. כמו כן, אנו עשויים לשדרג באופן אוטומטי את המדיות ובזאת ניתנת הסכמתך לך. תנאי השימוש יחולו על כל גרסאות המדיות, כפי שיעודכנו כאמור.

3. אופן השימוש בשירות

3.1. השירות מיועד למשתמשים פרטיים וביתיים בלבד. אין לעשות שימוש בשירות ו/או בתכנים המוצעים בו לצרכים מסחריים או פומביים.

3.2. השימוש בשירות מותר באופן אישי בלבד.

3.3. אין לעשות בשירות (או בחלקו) כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הוא יועד, או שימוש שאינו חוקי או שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהי, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות, או הפרת זכות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים).

3.4. השירות חסום לשימוש מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

3.5. זכויות השידור בתכנים הכלולים בשירות שייכות לכנסת ישראל, וחל עליך איסור מוחלט לעשות כל שימוש בתכנים שלא במסגרת קבלת השירות בהתאם לתנאי השימוש והפרטיות.

 

4. הגבלת אחריות:

4.1 השירות מותנה בחיבור לרשת האינטרנט (תשתית וגישה לשירותים), בין אם סלולרית, קווית או אלחוטית, במהירות מינימלית שתאפשר צפייה מיטבית בתכנים. החברה אינה מספקת חיבור לרשת האינטרנט ומובהר כי הדבר צריך להיעשות באחריות המשתמש בלבד.

4.2 מאחר שרוחב הפס של שירות האינטרנט הוא מוגבל, צריכת השירות משפיעה ומושפעת משירותים אחרים בהם הנך משתמש ברשת האינטרנט. השימוש בשירות אף עלול לגרום לעלויות נוספות בשל ניצול נפח חבילת הגלישה מול הספק הרלוונטי.

4.3 תשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכת ובמערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך או תקלות אחרות שאינן תקלות במקור השירות.

4.4 אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירותים אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג במערכת.

4.5 החברה ו/או הכנסת ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראיות, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע במסגרת השירות (לרבות באפליקציה ו/או באתר האינטרנט), לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

5. רישיון לשימוש בשירות:

5.1. הנך מתחייב שלא:

i. למצוא ו/או לשנות את קוד המקור של השירות. לשלבו בתוך אפליקציה או תוכנה חיצונית, ו/או ליצור נגזרות מכל חלק של השירות; להעתיק, להפיץ או לשעתק את התוכן או השירות, ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב;

ii. להסיר או לשנות סימני זיהוי בדבר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים או הודעות מזהות אחרות כלשהן המופיעות בתוכן.

iii. להשתמש בסימני הכנסות ו/או החברה, בלוגו או הסימנים המסחריים של מי מהן ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.

5.2. במידה והורדת אפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("המפיץ"), השימוש באפליקציה יהיה כפוף בזאת גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.

6. מדיניות הגנה על הפרטיות.

6.1. פרטיותך חשובה לנו. אנו נשמור על פרטיות הנתונים שלך בהתאם לדין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות לשירות. בשימוש בשירות אתה מסכים לנוהלי איסוף המידע והשימוש בו המתוארים להלן.

6.2. אנו נהיה רשאים לאסוף, לאחסן, לשמור במאגר מידע ממוחשב, בארץ או בחו"ל, ולעבד את המידע הבא:

6.2.1. מידע שתמסור לנו בעת ההרשמה לשירות או בכל פנייה אחרת שלך אלינו או שלנו אליך המזהה אודותיך באופן אישי, לדוגמא: שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ועוד. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין. שים לב כי מבלי למסור חלק מפרטי המידע הללו לא תוכל להירשם לשירות ולקבלו.

6.2.2. מידע שנאסוף עליך במהלך אספקת השירות, ובכלל זה מידע על השימוש בשירות לרבות אופן השימוש, היקף השימוש, דפוס השימוש, משך השימוש ומטרות השימוש, נתונים מזהים בדבר הציוד שבו נעשה שימוש במסגרת השירות, והתכנים בהם תצפה;

6.2.3. פרטי זיהוי - פרטים אישיים הכוללים שם פרטי ומשפחה, מספר זהות, תאריך לידה ותאריכים נוספים חשובים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מין, מידע הכלול בתשובות שתיתן לשאלות שנשאלת לצורך זיהוי ואבטחה, מעמד אישי ומצב משפחתי, מידע שתמסור לשירות הלקוחות, מידע שתמסור במסגרת סקרים, השכלה, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים וכדומה.

6.2.4. שימושים ברשת – מידע לגבי שימוש באינטרנט (היסטוריית אתרים ויעדי גלישה, נפח, פרוטוקול תקשורת, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום ופרטי המכשירים בהם אתה משתמש (טלוויזיה, מחשב, טלפון נייד וכד'), זמני השימוש בהם ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש.

6.2.5. מידע לגבי מיקום – מיקום המכשירים, כתובת מגורים, כתובת למשלוח דברי דואר ומקום עבודה (למשל במקרים בהם הצטרפת כמנוי בעל מאפיינים עסקיים).

6.2.6. מידע אודות מכשיריך השונים – דגם, גרסת מערכת הפעלה, כתובת IP, כתובת MAC, מספרים מזהים של ציוד הקצה כמו IMEI ו-IMSI, יישומים מותקנים, משך זמן פעילותם ועוצמת הקליטה.

6.2.7. מידע המתקבל מצדדים שלישיים כגון: ייתכן שנקבל מידע לגביך מצדדים שלישיים, כמו למשל קבלני משנה, סוקרים, יועצי שיווק, חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, וספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות.

6.3. לא חלה עליך חובה חוקית למסור מידע אישי לגביך, וכן אינך חייב להסכים להעברת מידע כאמור לצדדים שלישיים, כמפורט לעיל. אולם, מבלי שתסכים למסירת המידע, לעיבודו ולהעברתו לצדדים שלישיים באופן המפורט, לא נוכל לספק את השירות בהתאם להסכם זה. אם הצטרפת לשירות ואתה מבקש לשנות את דעתך לגבי המשך איסוף המידע ועיבודו במסגרת השירות, אנו נראה בבקשה כבקשה לניתוק השירות.

 

6.4. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי תנאים אלה ומדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות ו/או על פי הוראות הדין, לעיתים על ידי צדדים שלישיים הפועלים מטעמנו בארץ או בחו"ל, וזאת בין היתר בעבור המטרות הבאות:

6.4.1. כדי לאפשר לך לעשות שימוש בשירות;

6.4.2. תפעול, שינוי, פיתוח, שיפור והעשרת השירות;

6.4.3. הצעה ואספקת שירותים המותאמים לכם אישית;

6.4.4. מטרות חיוב, הפקת חשבונות וגבייה בעד השירות;

6.4.5. טיפול בתלונות;

6.4.6. מטרות אבטחה;

6.4.7. קשרי לקוחות ושימור לקוחות, שיווק, ודיוור ישיר;

6.4.8. איתור גורמים עוינים, שימושים אסורים בשירות, הונאות או הפרה אחרת של תנאי השימוש בשירות או כל דין אחר.

6.4.9. או לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

6.4.10. כדי להגן על הנתונים שלך אנו יכולים לדרוש שתספק לנו מידע המאפשר לנו לזהות אותך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת לנו לצורך תשלום חשבונותיך.

6.5. מסירת פרטים לצד שלישי

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההתקשרות לשירות, אנו רשאים למסור או לגלות את פרטיך או מידע אחר שהגיע לידינו בקשר עם השירות, לצדדים שלישיים, בארץ או בחו"ל, במקרים הבאים -

6.5.1. לאחר, על פי חובה או סמכות שבדין, או בהתאם להוראת רשות מוסמכת;

6.5.2. לצדדים שלישיים הפועלים עבורנו כקבלנים לשימוש במידע שאותו אנו רשאים עצמנו לבצע;

6.5.3. לפי בקשתכם, לאחר שמסרתם לנו פרטים מזהים, ולמי שהוסמך על ידכם לשם כך;

6.5.4. לשם תיקון תקלות או אספקת שירותים באמצעות צדדים שלישיים;

6.5.5. מפעם לפעם אנו עשויים לפרסם או לחלוק עם צדדים שלישיים, לרבות ספקים ומפרסמים, מידע סטטיסטי אודות דפוסי השימוש בשירות. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

6.5.6. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

6.5.7. בכל מקרה בו אנו סבורים שמסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

6.5.8. אם תפר את תנאי השימוש ו/או תבצע בשירות ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין ו/או הנחזות כמנוגדות לדין ו/או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

6.5.9. בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה שתחייב חשיפת מידע.

6.5.10. לשם מניעת הונאות ובמסגרת פעולות אבטחה;

6.5.11. במסגרת העברת או הסבת עסקנו (כולם או חלקם) לצד שלישי ולצורך המשך אספקת השירותים על ידו. זאת, בכפוף לכך שאותו צד שלישי יתחייב לשמור על פרטיכם האישיים ועל הנתונים שיועברו אליו, כפי שאנו מתחייבים בהסכם זה.

6.5.11.1. דיוור שיווקי: אנו עשויים לשלוח אליך מידע, הצעות ומבצעים על תכנים, מוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותך. בהסכמתך לקבל דיוורים שיווקיים לרבות הצעות תוכן, קידומים ופרסומות (באמצעות סימון "וי" בצ'ק-בוקס ייעודי) זו הנך מאשר כי אתה מסכים לקבל דברי פרסומת באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הסלולארי שמסרת לנו. אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת כאמור, אזי תוכל בכל עת לבטל את הסכמתך במענה לדיוור עצמו ולהסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על ידי מענה פניה - באמצעות דוא"ל שכתובתו ____________, או באמצעות צ'אט עם מוקד השירות באתר __________________.

 

שונות:

7. דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל.

8. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחיות בלבד, ולמען הסר ספק יש לראות בהם כמתייחסים לבני או בנות שני המינים.